รายละเอียดของแพทย์

ธนุพัชร์ ดีทองอ่อน
นพ. ธนุพัชร์ ดีทองอ่อน
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :

แพทยศาสตร์ /มหาวิทยาลัย
: แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา
: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรฉพาะทาง
: อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
: Obstertrics and Gynaecology, Gynecologic Oncology

 


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 12:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้