ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ขณะที่คุณยังคงสืบค้นและใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่นั้น แสดงว่าคุณตกลงปฏิบัติตามและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน พร้อมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ใช้ควบคุมความสัมพันธ์ของศิครินทร์กับคุณอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

คำว่า “ศิครินทร์” หรือ “เรา” หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์จดทะเบียนคือ www.sikarin.com คำว่า “คุณ” หมายถึงผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้

  • เนื้อหาของหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและการใช้งานทั่วไปเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เราและบุคคลที่สามใดๆ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ในความเที่ยงตรง ระยะเวลา ประสิทธิภาพ ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎหรือนำเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเรามิต้องรับผิดโดยชัดแจ้งในความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ ดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของคุณในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองโดยสิ้นเชิงซึ่งเรามิต้องรับผิดชอบ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้า บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะทางของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ แผนผัง รูปลักษณ์ ลักษณะภายนอก และกราฟิก ห้ามมิให้ทำซ้ำนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งปวงที่ทำซ้ำขึ้นในเว็บไซต์นี้ซึ่งมิได้เป็นทรัพย์สินของ หรืออนุญาตให้ผู้ดำเนินการสามารถใช้ได้ถือเป็นที่ยอมรับในเว็บไซต์นี้
  • การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตอาจมีการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือมีความผิดทางอาญา
  • เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว โดยลิงค์เหล่านี้ทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แต่มิได้แปลว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น และเรามิต้องรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น
  • คุณไม่สามารถสร้างลิงค์จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นเพื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้โดยมิได้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิครินทร์ก่อน
  • การใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากการใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยโทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ