นโยบายว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของศิครินทร์

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, ศาสนา, เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งแสดงถึงข้อมูลระบุตัวตนหรือทำให้ทราบและสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรงหรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆจะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและให้หมายความรวมถึงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รวมถึงอีเมล (E-mail) เป็นต้น

2.ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางบัญชีและการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตรายการเกี่ยวกับการทำคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และรายละเอียดของสินค้าและบริการที่ได้ทำหรือได้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

3.ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลการเข้าใช้ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ เขตที่ตั้ง เวลาสถานที่ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มรหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท 

4.ข้อมูลที่เกี่ยวการเข้าใช้งานในแพลตฟอร์ม เช่น ข้อมูลที่ใช้งานเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร หรือที่มีความสนใจเนื้อหา

5.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร เช่นช่องทางที่พึงพอใจในการได้รับการทำการตลาดจากบริษัทและบุคคลภายนอกและวิธีการสื่อสารใดที่พึงพอใจ

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

1.2 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จำแนก และนำเสนอบริการ นำเสนอหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

1.3 เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดของบริษัทและ/หรือร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด

1.4 เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆการสมัคร หรือการให้บริการต่าง ๆของบริษัท

1.5 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

1.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือเพื่อสมัครลงทะเบียนและเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มนี้

1.8 เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

1.9 เพื่อให้บริการตอบข้อสงสัยสนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

1.10 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจัดเก็บแบบเป็นเอกสารและ/หรือ จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณีโดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

2.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ต้องการข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและอาจถูกลงโทษหรือดำเนินการตามกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือเพื่อให้เป็นการดำเนินการทางกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามวิธีการและขั้นตอนการทำลายข้อมูลและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

2.4 เว้นแต่จะถูกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทรวบรวมได้อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคล นิติบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

3. การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ในข้างต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการบริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเช่นผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

3.2 บริษัทอาจเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานแพลตฟอร์ม

3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่นการร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

4.1 สิทธิในการถอนหรือยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

4.3 สิทธิในการแก้ไข ลบ ระงับ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในระหว่างที่ยังใช้บริการอยู่หรือจนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การบริการต่าง ๆ ของบริษัทให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

9. การติดต่อและการประสานงาน

กรณีมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อมายังบริษัทโดยการติดต่อดังต่อไปนี้  

  • อีเมล :[email protected]  
  • โทรศัพท์ : 1728 หรือ 023669900
  • โทรสาร : 0-22366-9942
  • ไปรษณีย์: แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

10.ผลของการเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล) ตามที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยการแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสม                   

หากท่านเพิกถอนความยินยอม ที่ท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการด้านการตลาดอาจไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่างๆหรือบริการ และ/หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ หรือเพิกถอนจากโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เจ้าของข้อมูลกำลังเข้าร่วมอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เสียประโยชน์ เนื่องจากอาจสูญเสียผลประโยชน์อันมีค่าที่จะได้รับจากเจ้าของข้อมูลการเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆหรืออาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเวนคืน หรือ อาจไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับความคุ้มครองตามเงื่อนไขเดิมในอนาคตได้อีก

การเปลี่ยนแปลงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่ต้องบอกกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยเพียงแจ้งการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเท่านั้น การแจ้งนั้นสามารถทำได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปอื่นๆ หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ อาจแจ้งให้ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประการสำคัญของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหากจำเป็นอาจขอความยินยอมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดๆในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อได้ทันที (กรุณาดูหัวข้อ 9.“การติดต่อและประสานงาน”ข้างต้น)

ความยินยอม

การให้ความยินยอมนี้ เป็นการที่รับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากมี และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ) ตามคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นโทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า