วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

980 ฿

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ และค่าเวชภัณฑ์แล้ว 
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ ร่วมกับการตรวจรักษาด้วยโรคอื่นๆ ได้