รายละเอียดของแพทย์

ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข
นพ. ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 14:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 22:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้