ทำไม! ต้องตรวจสุขภาพ | ตอนที่ 4

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญยิ่ง มีหน้าที่สูบฉีดเลือดผ่านระบบไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย