รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกประกันสังคม

คลินิกประกันสังคม

Specialist

           โรงพยาบาลรัทรินทร์ เปิดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน และสถานประกอบการโดยเข้าร่วมโครงการประกันสังคม และโครงการกองทุนเงินแทน เพื่อดูแลสุขภาพทั่วไป และกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน ของผู้ประกันตน     โดยมุ่งเน้นให้การรักษาอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ และได้มาตรฐานวิชาชีพ     ที่ผ่านมาโรงพยาบาลรัทรินทร์ ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อรองรับ จำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น
        โรงพยาบาลมีหน่วยงานประสานสิทธิสำหรับทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิการรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเฉียบพลันและเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น รวมถึงบริการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ประกันตนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลรัทรินร์  ซึ่งบางกรณีที่ภาวะการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของผู้ประกันตนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ฝ่ายประสานสิทธิก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารส่งตัวผู้ประกันตนไปรับการรักษายังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  เช่น โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงเรียนแพทย์ หรือศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
         ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลรัทรินทร์ยังมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน โดยเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคม และสิทธิในการขูดหินปูน  อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ฟรี  โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน 
 

เวลาให้บริการ คลินิกประกันสังคม

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00