รางวัลแห่งความภูมิใจ

Sikarin Hospital : The International Premium Hospital


แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วยหรือคุณภาพการรักษา [คลิก]
 • HA - HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

 • RE-ACCREDITATION การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) บันไดขั้นที่ 2

 • รับมอบรางวัล HA บันไดขั้นที่2

 • นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ รับมอบกิตติกรรมประกาศขั้นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 • รับมอบรางวัล HA บันไดขั้นที่2

 • คุณมณฑ์ลภัส ประดุจพงษ์เพ็ชร ผู้จัดการส่วนการพยาบาล และ คุณรักศักดิ์ ครองธรรม หัวหน้าหน่วยการพยาบาลหน่วยงานพิเศษ รับมอบกิตติกรรมประกาศขั้นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 • ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • LABORATORY ACCREDITATION

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  ( Laboratory  Accreditation ) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 • รับมอบรางวัล LABORATORY ACCREDITATION

 • คุณธีรดา ตั้งเพชรนิยม หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ  รับมอบรางวัล Thailand LA Forum 2018 ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม

 • THAILAND LA FORUM 2018

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน  2561  แผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
  เข้ารับมอบใบรับรองบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ  ( LABORATORY  ACCREDITATION ) 

 • รางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น

 • บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นให้กับโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2015 - 2017

 • รับมอบรางวัล E-CLAIM AWARD

 • คุณสุธี นักพิณพาทย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ รับมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นลำดับที่ 1 ช่วงเลขรับแจ้งไม่เกิน 2,000 รับแจ้งของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง

 • พิธีการมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น

 • ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 หรือ “e-Claim Awards 2017”