รู้จักเรา
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงแห่งเดียวในเขตบางปู มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED (SKR)

ผู้ป่วยประกันสังคม

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ มีการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม และสามารถรองรับผู้ประกันตนจำนวน 120,000 คน

ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ให้บริการ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม รวมถึงสิทธิทำฟันประกันสังคมซึ่งสามารถให้บริการผู้ประกันตนได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล

ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

สารจากผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าว สะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

จากวิสัยทัศน์ของ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาด เชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปาก เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ และมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อน ส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาลองใช้บริการ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไม่มีตัวสินค้าที่จะมาแสดงให้เห็นคุณภาพได้

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ ผู้รับบริการไว้วางใจ พนักงานภูมิใจ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร