IQ Test โปรแกรมทดสอบวัดระดับเชาว์ปัญญา

ลูกของคุณ IQ เท่าไร?  เพราะศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน การรู้จุดเด่นและข้อจำกัดของเด็ก
จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม