ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานเข้าใหม่ วันที่ 1 ของทุกเดือน จะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จริง เพื่อเป็นการเรียนรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทและวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงจริยธรรมขององค์กร และตระหนักรับรู้ถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท