โรคระบบประสาทในเด็ก – Nervous System Disorder in Children

พร้อมให้การดูแล ตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท ความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบประสาท