โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม – Pediatric Endocrinology

“ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย คือ สภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) พบได้ทั้งในเด็กหญิงและชาย โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่า คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติที่แอบแฝงอยู่ เพื่อให้ลูกมีร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม”