SR. Laboratory

ขอบเขตการให้บริการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์จะประกอบไปด้วย 8 หน่วยงานหลักคือ การวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกัน, การวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์, การวิเคราะห์ทางการแข็งตัวของเลือด, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์งานผู้ป่วยวิกฤติ, งานบริการทางธนาคารเลือด, งานบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย
1.) เครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ Cobas 8000 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกัน สามารถตรวจโรคจากเลือดได้มากกว่า 200 รายการโดยทีมงานวิชาชีพ
     • เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง
     • สามารถรองรับงานที่มีปริมาณมากได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรองรับงานได้มากกว่า 4,000 การทดสอบ/ชั่วโมง และสามารถต่อขยายได้มากกว่า 13,400 การทดสอบ/ชั่วโมงใน         อนาคต
     • รองรับเมนูการทดสอบได้มากกว่า 200 รายการ

 
2.) เครื่องจัดการสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติรุ่น cobas p471 และ p512
     • ทำให้ผู้รับบริการได้ผลตรวจที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
     • รับงานปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.) เครื่อง DxH 800 เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
     • มีระบบป้องกัน ความผิดพลาดจากการนับเม็ดเลือด
     • มีระบบ log-normal curve ช่วยให้นับ จำนวนเกล็ดเลือดได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผลตรวจถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น4.) เครื่อง Cobas U601 เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์
     • มีความเร็วในการทดสอบที่สูงถึง 240 การทดสอบ/ชั่วโมง และวิเคราะห์ได้ถึง 12 ชนิดการทดสอบในแผ่นเดียว
     • อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยี image sensor ในการวัดแถบสีของแต่ละชนิดการทดสอบ ช่วยให้มีผลที่ได้มีความถูกต้อง ไม่เกิดผลผิดพลาดจากปัจจัยรบกวนอื่นๆ เช่น ฝุ่น และปริมาณ           ปัสสาวะที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น5.) ACL TOP เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์
     • สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ครบทั้ง 3 หลักการ คือ Clotting, Chromogenic และ Immunological Assay และเครื่องมือที่มีระบบการวัดปฎิกิริยาที่ช่วยลดการรบกวนจากสารที่อาจ         รบกวนการตรวจวัดได้ ทำให้ผลที่ได้ถูกต้อง

6.) เครื่องอัตโนมัติในการเพาะเลี้ยงเชื้อได้แก่ Vitek 2, VersaTREK เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อทำการวินิจฉัยชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
     • แจ้งผลอัตโนมัติภายใน 24-36 ชั่วโมง
     • รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้น7.) เครื่องตรวจวิเคราะห์ Blood Gas รุ่น GEM 3500 ที่มีระบบควบคุมคุณภาพภายในตัวเครื่อง
     • ทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลการตรวจที่ถูกต้อง
     • ใช้เวลาเพียง 85 วินาทีต่อคนไข้ 1 ราย ทำให้แพทย์สามารถทำการรักษาคนไข้วิกฤติได้ในเวลาที่รวดเร็ว