128-Slice CT Scan

128-Slice CT Scan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง
ภาพ 3 มิติ มีความแม่นยำสูง ปลอดภัย อีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ของศิครินทร์

  • ตรวจภาวะเส้นเลือดสมองตีบตัน

  • ตรวจหาความผิดปกติของปอด

  • ค้นหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ

  • ตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่