เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Porter **ด่วน**
จำนวน 4 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คอยดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในการใช้ล้อนั่ง หรือล้อนอน
2. ช่วยเหลือในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย ขึ้น-ลง จากรถ
3. รับ-ส่ง ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ระหว่างแผนกต่างๆ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีใจรักงานบริการ 
  • บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน