เภสัชกร
จำนวน 2 อัตรา

ขอบเขตงาน

- จัดยาตามชนิด ขนาด และจำนวนที่แพทย์ได้สั่งไว้

- จ่ายยาพร้อมคำแนะนำการใช้ให้ผู้ป่วย

- ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน

- ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย  ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท

- อาจทำหน้าที่ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

-บุคลิกดี มีใจรักบริการ 

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

-หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ