CODER
จำนวน 1 อัตรา
  • ให้รหัสทางการแพทย์และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรหัสโรค (ICD-10) รหัสผ่าตัด (ICD-9) ตามหลักการบัญชีจำแนกโรคสากล
  • ตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง ,ค่าบริการทางการแพทย์กรณีรักษาผู้ป่วยในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง AdjRWมากกว่าเท่ากับ 2 ,ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้าราชการ
  • ตรวจสอบและร่วมประเมิน DRG ของผู้ป่วยในทั้งรักษาในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลทั้งหมด
  • รวบรวมข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการรักษากรณีสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอตรวจสอบประวัติการรักษา