เจ้าหน้าที่ส่วนบริการห้องพัก – ความสะอาด
จำนวน 10 อัตรา

แม่บ้าน

ดูแลทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ  รวมทั้งภายใน – ภายนอกอาคารโรงพยาบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ถูกสุขอนามัย  เป็นระเบียบเรียบร้อย   

วุฒิการศึกษา   จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.3-ม.6)

คุณสมบัติ  

ส่วนสูง 158 ซม. ขึ้นไป

ยิ้มแย้มแจ่มใส 

สะอาด เรียบร้อย