Marketing and Branding Specialist
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง Marketing and Branding Specialist

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน ดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมด้านการตลาดภายในและภายนอกองค์กร
 • วิเคราะห์ จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • พัฒนางานด้านการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับฝ่าย/ หน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเป็นทีม
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Marketing and Branding จะพิจารณาเป็นพิเศษ