Inspector (ผู้ตรวจสอบงานความสะอาดห้องพักโรงพยาบาล)
จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ 
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากเป็นสาขาการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. หากมีประสบการณ์ในส่วนของการดูแลห้องพัก หรืองานที่ต้องดูแลทีมแม่บ้าน จะมีค่าประสบการณ์ให้
3.สามารถทำงานเป็นกะได้ (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์)
4. มีรทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์
 

รายละเอียดงาน
1.ดูแลควบคุมการทำความสะอาดห้องพักและสุขอนามัยของแม่บ้านในโรงพยาบาล
2.ดูแลควบคุมการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำความสะอาดและเขียนรายงานทันทีหากพบข้อบกพร่องใดๆ
3.ดูแลจัดการงานแม่บ้านต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล
4.ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทำสรุปบันทึกเอกสารงานคุณภาพของแผนก
5.จัดการดูแลบุคลิกภาพของแม่บ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของแม่บ้าน
6.รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก