ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) **ด่วน**
จำนวน 1 อัตรา

1. ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. จบ ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ทำ
- จัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Utilityอาทิเช่น ติดตั้ง kWh มิเตอร์ จัดทำระบบคุมการใช้พลังงานช่วง Peak Load
- จัดตั้งคณะทำงาน จัดหามาตรการประหยัดพลังงาน จัดทำโครงการประหยัดพลังงาน
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบัติตาม นตอนการจัดการพลังงาน
- จัดทำรายงานการจัดการพลังงานส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี
- เป็นวิทยากรภายในองค์กร ให้ความรู้พนักงานในโรงพยาบาล