นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) **ด่วน** ค่าตอบแทนสูง
จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบการได้ยินที่เกิดขึ้น ตั้งแต่หูชั้นนอก หูชั้น กลาง หูชั้นใน ก้านสมอง และสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยหาสภาพของระบบที่เกี่ยวข้อง

1. ชาย หญิง  ไม่จำกัดอายุ

2. การศึกษา ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอก โสตสัมผัสวิทยา (Audiologist) นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าตอบแทนสูง มีค่าเวร ค่าทักษะ ให้