พยาบาลแผนกสวนหัวใจ (Cath Lab) **ด่วน**
จำนวน 3 อัตรา

 

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Cath Lab อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถขึ้นเวร Oncall ได้
  • เงินเดือน 35,000 บาท++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์