พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN Sikarin กรุงเทพฯ ** ด่วน**
จำนวน 2 อัตรา

1. วางระบบป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม

2. วางแผน แนวทาง เพื่อวางกลยุทธ์ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังของพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อประจำประจำหอผู้ป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน รพ. ปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน รพ. และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

2. จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ

3. มีประสบการณ์ การทำงานโรงพยาบาล JCIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะการใช้ MS Office / SPSS