รังสีเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา

ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัว (HN) ผู้ป่วย และส่วนที่จะเอกซเรย์ให้ตรงตามใบสั่งเอกซเรย์

จัดเตรียม ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ อุปกรณ์เอกซเรย์ และเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน

อธิบายวิธีการตรวจทางรังสีและสอบถามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยในกรณีการตรวจพิเศษทางรังสี

จัดท่าผู้ป่วย (position) ให้ถูกต้องตามหลักวิชารังสีเทคนิค

ให้ปริมาณรังสีตลอดจนควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงานอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคค

ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ภาพเอกซเรย์ก่อนส่งให้รังสีแพทย์อ่านผล

ทำความสะอาดเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงดูแลทำความสะอาดห้องเอกซเรย์ เช่น ห้อง MRI ห้อง CT ห้อง Ultrasound ห้อง Portable X-ray โดยการอบห้องหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคค

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย