ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท ที่ผ่านมา

ปี

2558

2559

2560

กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.96

1.53

1.08

จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.65

0.55

0.65

อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร

1.00

0.43

0.40

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 151 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 98.16ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560