ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2551