เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายธุรกิจ

    บริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

    จากวิสัยทัศน์ของศิครินทร์ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาด เชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปากเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อน ส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาลองใช้บริการอย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไม่มีตัวสินค้าที่จะนำมาแสดงให้เห็นคุณภาพได้

    วิสัยทัศน์

“The International Premium Hospital”

    พันธกิจ

“ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ระดับสากล สร้างสัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

 

โครงสร้างองค์กร

http://www.sikarin.com/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=en&type=Images&currentFolder=%2F&hash=ea8d60299e82343398f8ef2451c2b22b3c8cc8c6&fileName=SIkarin-Organization-Chart.png

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่  วันที่  26 ธันวาคม 2561

ลำดับ

รายชื่อผุ้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

1

กลุ่มจรูญศรี

541,224,241

27.07

 

นายอติรัชต์จรูญศรี

163,233,842

8.16

 

นางสาวศศินภาจรูญศรี

110,335,584

5.52

 

นางสาวนัฏนภางค์จรูญศรี

110,165,923

5.51

 

นายธีรพจน์จรูญศรี

66,475,291

3.32

 

นางสกาวรัตน์จรูญศรี

63,283,721

3.17

 

นางตริตาภรณ์จรูญศรี

10,567,039

0.53

 

นายณัฏฐวัฒน์จรูญศรี

8,679,359

0.43

 

นางเพียงนภาจรูญศรี

8,483,482

0.42

2

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)

271,430,000

13.58

3

นายนพดลเขมะโยธิน

159,000,000

7.95

4

กลุ่มมาลีนนท์

84,802,000

4.24

 

นายประชุมมาลีนนท์

42,302,000

2.12

 

นางสาวรัตนามาลีนนท์

20,000,000

1.00

 

นายจิรวัฒน์มาลีนนท์

7,500,000

0.38

 

นางสาวปราลีมาลีนนท์

7,500,000

0.38

 

นางสาวนบชุลีมาลีนนท์

7,500,000

0.38

5

กลุ่มมหัทธนารักษ์

86,947,228

4.35

 

นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์

82,938,094

4.15

 

นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์

2,827,151

0.14

 

นายอาชวะ มหัทธนารักษ์

1,181,983

0.06

6

นางสาวมาลินี บุญรักษ์

78,895,514

3.95

7

กลุ่มแสงทวีป

74,199,101

3.71

 

นางกิตติธราแสงทวีป

73,181,595

3.66

 

พล.ต.ท.จารักษ์แสงทวีป

1,017,506

0.05

8

นายศิลปชัยนิสากรสิทธิ์

50,999,548

2.55

9

นายวิโรจน์มุทธากาญจน์

48,517,014

2.43

10

นายดิษยุตม์  ธนบุญชัย

40,377,561

2.02

 

รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก

1,436,392,207

71.84

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

562,396,442

28.16

 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,999,328,649

100.0

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่26 ธันวาคม 2561

ประเภทผู้ถือหุ้น

จำนวนราย

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

นิติบุคคล

สัญชาติไทย

21

329,914,185

16.50

สัญชาติต่างด้าว

3

6,895,695

0.34

รวมนิติบุคคล

24

336,809,880

16.84

บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย

1,435

1,656,903,869

82.87

สัญชาติต่างด้าว

6

5,614,900

0.28

รวมบุคคลธรรมดา

1,441

1,662,518,769

83.16

รวมทั้งสิ้น

1,465

1,999,328,649

100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

 

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานจำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิครินทร์ ขนาด 355 เตียง และโรงพยาบาลรัทรินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง นอกจากนี้บริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง บริษัทร่วม จำนวน 1 แห่ง และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 1 แห่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

http://www.sikarin.com/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=en&type=Images&currentFolder=%2F&hash=ea8d60299e82343398f8ef2451c2b22b3c8cc8c6&fileName=1-01-new.jpg

 

 

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุ้นทั้งหมด

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

จำนวนหุ้นที่บริษัท ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น

หลักทรัพย์

1

บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานที่ เลขที่ 976 ถนนลาซาล

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดการให้เช่าพื้นที่และร้านอาหาร

50,000

100 บาท

49,996

99.99%

หุ้นสามัญ

2

บริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จํากัด

ที่ตั้งสำนักงานที่ เลขที่ 169 ถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาล

ขนาด 120 เตียง

50,000,000

10 บาท

47,957,291

95.91%

หุ้นสามัญ

3

บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานที่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาล

ขนาด 100 เตียง

14,992,504

10 บาท

1,000,000

6.67%

หุ้นสามัญ