พยาบาลศูนย์คุณภาพ
จำนวน 2 อัตรา
  1. ประสานงานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล JCI CCPC HA
  2. วิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงพยาบาล เพื่อจัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
  3. สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพเช่น  KPI / CQI

คุณสมบัติ

  1. พยาบาลวิชาชีพ 
  2. ไม่จำกัดอายุ
  3. มีความรู้ เรื่องงานคุณภาพ เช่น JCI / HA / KPI /  RISK Management / CQI จะพิจารณาเป็นพิเศษ