Signal for Help! ส่งสัญญาณมือ “ขอความช่วยเหลือ”

เรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล” เมื่อถูกคุกคามและอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดได้