PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วละอองร้ายในอากาศ 

PM 2.5 ตัวการนำสารที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง