MIS-C ภาวะแทรกซ้อนหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19

MIS-C กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้!