Covid-19 ส่งผลกระทบให้ “เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ” ได้จริงหรือ?

Covid-19 ส่งผลกระทบให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ทั่วทั้งร่างกาย รวมถึงปัญหาสุขภาพทางเพศ ที่พบผู้ป่วยหลายรายต้องเผชิญปัญหานกเขาไม่ขัน (ED) ตามมา!