โรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์

เหงือกอักเสบ ปัญหาจากการดูแลช่องปากไม่ดีพอ หากไม่รับการรักษาทันที อาจนำไปสู่โรคปริทันต์ หรืออาการอื่นๆ ที่รุนแรง จนต้องสูญเสียฟัน