โรคอ้วน ภาวะอันตราย เสี่ยงหลายโรค!

ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากเกินกว่าปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ โดยผู้มีภาวะอ้วน จะมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า หรือเท่ากับ 25