เอาชนะภูมิแพ้ ด้วยการดูแลตนเอง

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง หนึ่งในวิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีผลต่อการเกิดภูมิแพ้ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน