เช็กด่วน! 5 โรคตา พบบ่อยในผู้สูงอายุ 

มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจนเกิดภาวะสายตาเลือนรางหรืออาจตาบอด ถ้าไม่ได้รับการรักษาแต่แรก