สังเกตอาการปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

“โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก” เป็นโรคที่พบบ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งพบว่าในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน