อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรค COVID-19 ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรอนามัยโลก EUL เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 78% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้