รู้จักอาการข้างเคียงวัคซีน “โมเดอร์นา”

ผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นา อาจเริ่มแสดงอาการภายใน 1-2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน