*รับมือ “เอ็มพ็อกซ์” (mpox) หรือฝีดาษลิง ป้องกันก่อนเสี่ยง!!*

พบ! ผู้ป่วยฝีดาษลิงเสียชีวิตรายแรกในไทย!! พบติดทั้งเชื้อ “เอชไอวี-ซิฟิลิส” ร่วมด้วย ป้องกันดูแลตนเองอย่างไรไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อจากโรคฝีดาษลิง