ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

ยุงลายวายร้ายพาหะนำโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งไวรัสชนิดนี้มี 4 ชนิด เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าหากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน