“ทันตกรรมผู้สูงอายุ” ดูแลอย่างไร?

ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีฟันจริงในปากเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ปัญหาสุขภาพเหงือก พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟัน