กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง

NCDs กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง จนสะสมและก่อให้เกิดโรค