Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected] หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

หรือโทร. 074-310310 ต่อ 80448 และ 80453

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน F&B 3 ปีขึ้นไป

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- เพศ ชาย - หญิง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

- สำเนาใบทรานสคริป 1 ใบ

- สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรอง 1 ใบ

- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(กรณีผู้ชาย) 1 ใบ