กุ๊ก
จำนวน 3 อัตรา

ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected] หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

หรือโทร. 074-310310 ต่อ 80448 หรือ 80453

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-สามารถทำอาหารไทย-จีน หรืออาหารญี่ปุ่น

-อายุไม่เกิน 40 ปี

-เพศ ชาย-หญิง

-จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ใบ

-หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)

-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(กรณีเพศชาย) 1 ใบ