วิสัยทัศน์และพันธกิจ

SIKARIN HATYAI HOSPITAL: โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ

ศิครินทร์เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาดเชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปากเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อนส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาใช้บริการ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขความก้าวหน้า สร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างอื่น