คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสรอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ