การฝากแช่แข็งไข่ พร้อมเป็นคุณแม่ในเวลาที่ใช่.. ขั้นตอนการฝากไข่

พร้อมเป็นคุณแม่ในเวลาที่ใช่… ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้น ปริมาณและคุณภาพของไข่ก็จะลดลงไปด้วย จึงเป็นสาเหตุให้มีบุตรยาก การแช่แข็งไข่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเก็บรักษาคุณภาพของไข่ไว้ ไม่ให้ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น