รายละเอียดของแพทย์

วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
นพ. วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(รพ.รามาธิบดี) ปี 2532
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.Double - Balloon Enteroscopy
    2.Video - Capsule Endoscopy
    3.Spiral Enteroscopy
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : ผู้เชี่ยวชาญด้านส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
    2.ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว
    3.สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
    4.สมาคมโรคตับ
    5.สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
    6.ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopy)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 11:00 (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้